GPDR

LUZU s.r.o., se sídlem Na Rusavě 332 76314 Zlín za účelem zajištění transparentnosti zpracování osobních údajů a splnění legislativních povinností informujeme tímto Vás, naše partnery, o zpracování Vašich osobních údajů. Proto jsme pro Vás připravili tento dokument, v němž naleznete všechny potřebné informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR, nebo Nařízení).

Kdo jsme ve vztahu k osobním údajům?

Ve vztahu k námi zpracovávaným osobním údajům jsme primárně v pozici správce. Jsou případy, kdy můžeme být také v pozici zpracovatele, a v takovém případě s Vámi uzavíráme, jako se správcem, smlouvu o zpracování osobních údajů. V případech, kdy k Vašim datům přistupujeme pouze nahodile v rámci servisu, nejsme ve smyslu Nařízení zpracovatelem osobních údajů.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

V rámci naší činnosti můžeme zpracovávat osobní údaje získané od Vás případně z veřejných zdrojů. Jedná se zejména o:

jméno a příjmení, pracovní zařazení, adresa, e-mail, telefon, číslo účtu, IČ a DIČ, IP adresy a záznamy o komunikaci v rámci nabídky a prodeje našich produktů a služeb, nebo poskytování produktů a služeb, tak abychom mohli řádně plnit smlouvu s Vámi uzavřenou a zároveň Vás informovat o novinkách v rámci našich produktů a služeb, což je naším oprávněným zájmem. Samozřejmostí je, že odebírání novinek můžete kdykoliv odmítnout.

informace o Vašem chování na našich webových stránkách, které shromažďujeme prostřednictvím cookies. Cookies, které jsou získány prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče ve chvíli, kdy navštívíte naše webové stránky. Jsou zpravidla využívány webovými stránkami pro zlepšení Vašeho uživatelského zážitku tak, že umožní stránkám si Vás pamatovat buď striktně po dobu trvání Vaší návštěvy (za využití „session“ cookie, která je vymazána ve chvíli, kdy zavřete webový prohlížeč), nebo si Vás bude pamatovat pro více Vašich návštěv (za využití „permanentní“ cookie). Využíváním našich stránek nám dáváte souhlas k využití cookies tak, jak jsme popsali výše. Pokud si nepřejete přijímat cookies z našich stránek nebo byste rádi zastavili ukládání permanentních cookies do Vašeho počítače v budoucnosti, můžete změnit nastavení ve Vašem prohlížeči.

Pakliže budeme chtít Vaše údaje předat našim partnerům, případně využít k informování o novinkách, které přímo nesouvisejí s našimi produkty a službami, vždy si od Vás pro tento účel vyžádáme souhlas.

Komu Vaše údaje předáváme?

S Vašimi údaji se může seznámit náš zpracovatel, kterého využíváme pro zpracování daňových, účetních a mzdových evidencí, ale vždy máme s takovým subjektem uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením.

Do žádné třetí země ani mezinárodní organizaci Vaše údaje nepředáme.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu účelu jejich zpracování, tedy po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy (zejména zákon o účetnictví, zákon o DPH), respektive náš oprávněný zájem na ochranu našich práv v případě reklamací či možných sporů, tedy po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt.

Jaká máte práva?

V souladu s Nařízením máte následující práva:

  • pokud realizujeme některé ze zpracování na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to na níže uvedených kontaktech;
  • na přístup k Vašim osobním údajům, za účelem zjistit, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme;
  • na opravu nepřesných údajů;
  • na výmaz osobních údajů, tam kde je to oprávněné a možné;
  • na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením v souladu s článkem 18;
  • v případě, že automatizovaně zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním služeb na základě smlouvy či na základě Vašeho souhlasu, máte právo od nás tyto údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
  • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to zejména v případech, kdy jste nemohli ovlivnit jejich zpracování (např. v případě našeho oprávněného zájmu);
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká;
  • pokud si myslíte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zabezpečení osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů je pro nás na prvním místě. Základem je, že všichni naši pracovníci nebo smluvní zpracovatelé, jsou vázáni mlčenlivostí a jsou školeni na problematiku bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů. Striktně řídíme přístupová oprávnění – na úrovni fyzického i logického přístupu. Průběžně provádíme analýzu rizik bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů, na základě této analýzy navrhujeme a přijímáme potřebná opatření.

Jak nás můžete kontaktovat?

Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu info@luzu.cz , případně písemně na adresu našeho sídla.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Mimo soundní vyrovnání se řídí dle České obchoní inspekce.

https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Luzu s.r.o.

Kontaktujte nás

 info@luzu.cz

+420 774 051 282

Na Rusavě 332, Zlín 763 14